November 01, 2014, 04:28:14 AM

Author Topic: Radiance_-_Confusion_EP-(INFEXHS010)-WEB-2012-SRG  (Read 191 times)

Offline renegade

  • Member of Honor
  • Cyborg
  • *****
  • Posts: 841
Radiance_-_Confusion_EP-(INFEXHS010)-WEB-2012-SRG
« on: June 05, 2013, 04:39:04 PM »
Radiance_-_Confusion_EP-(INFEXHS010)-WEB-2012-SRG
Code: [Select]
                            ÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜ               
                          Ű۲˛˛ŰŰ     ß                         
                        ŰŰŰ۲ŰŰŰ                                   
      ß ßßßŰŰŰŰ         Ű۲°ŰŰ                     
            Ű۲ŰŰ      Ű۲° ˛ŰŰ                ß         
             Ű˛˛ŰŰ     Ű۲° ˛ŰŰŰŰŰ               ßßŰŰŰŰ       
              ۲˛ŰŰ     Ű˛°  ˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ              Ű۲ŰŰŰ     
             Ű۲˛ŰŰ     Ű۲˛°  °˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ            ۲°˛ŰŰŰ     
            Ű۲˛˛ŰŰ      ŰŰ۲°   °°˛˛˛ŰŰŰŰŰ           Ű˛°˛˛ŰŰ     
           ŰŰ۲°˛ŰŰ        Ű۲°    °°°˛˛ŰŰŰŰ          ŰŰ° °˛˛ŰŰ     
         ŰŰ۲˛°°˛ŰŰ         Ű۲°      °°˛˛ŰŰŰ          ۲  °°˛ŰŰ     
        ŰŰ۲°  ˛ŰŰŰ         Ű۲°         °˛ŰŰ         Ű۲    °˛ŰŰ   
       Ű۲°   °˛ŰŰ          Ű۲°          °˛ŰŰ        ۲°     °˛Ű     
       Ű۲°   °˛ŰŰŰ        Ű۲°    ˛ŰŰŰ۲    ˛Ű      Ű۲°     °˛ŰŰ           
       Ű۲°   °°˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲°  ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲  Ű   ŰŰŰ۲°       °˛Ű           
       Ű۲°     °°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛°  ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ ŰŰŰŰ    ŰŰŰŰ     °˛Ű           
       Ű۲°°      °°°°°°°°°    ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲      ˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲  °˛Ű           
        Ű۲˛°      ˛ŰŰŰŰŰŰ     ŰŰŰ۲   ˛ŰŰŰ۲   ˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  °˛Ű           
        ŰŰŰ۲    ˛ŰŰŰŰŰŰŰ۲    ŰŰŰ۲  ˛ŰŰŰŰŰ   ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  °˛Ű           
        ß ŰŰ°   ˛ŰŰŰŰŰŰ۲˛     ŰŰŰ۲ ˛ŰŰŰŰŰ   ˛ŰŰŰŰ۲˛         ŰŰ           
           Ű° ˛ŰŰŰŰŰ۲         ŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰ   ˛ŰŰŰŰ۲        ˛˛ ŰS           
           Ű°˛ŰŰŰŰ۲           ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲  ˛ŰŰŰŰŰ ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ ŰC           
           Ű°˛ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛      ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰH           
           Ű°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰA           
           Ű  ˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ ŰT           
                  ˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛    ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ˛T           
           ˛     ˛˛      ˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ     ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰE           
           Ű   ˛ŰŰŰ         ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ     ŰŰŰŰŰ ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰN           
              ŰŰŰŰ           ŰŰŰŰŰŰŰŰ     ŰŰŰ۲    ŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰ Ű             
             ŰŰŰ۲           ŰŰŰ۲˛˛     ˛ŰŰŰŰ            ŰŰŰŰ               
            ŰŰŰ۲           ˛ŰŰŰŰ        ŰŰŰŰŰ     Ű      ŰŰŰŰ Ű             
            ŰŰ۲            ŰŰŰŰŰ       ˛ŰŰŰ۲   ˛Ű۲     ŰŰŰŰ Ű             
           ŰŰŰ۲           ŰŰŰŰŰ       ˛ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰ    ˛ŰŰŰ Ű           Ű
           ŰŰŰŰ          ˛ŰŰŰŰ۲       ŰŰŰ۲˛    ˛ŰŰŰ۲   ˛ŰŰŰ               
            ŰŰ۲      ˛ŰŰŰŰŰŰŰ        ˛ŰŰŰ۲˛     ˛ŰŰŰŰ    ŰŰŰ Ű           Ű
          Ű ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲  Ű     ˛ŰŰŰŰŰ       ˛ŰŰŰ۲   ˛ŰŰ         ŰŰŰŰŰ
             ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲         ŰŰŰŰŰ         ŰŰŰŰŰ    ۲      ŰŰŰ۲˛Ű 
        Ű  Ű ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲   Ű      ˛ŰŰŰ۲         ˛ŰŰŰ۲          Ű۲˛°°Ű   
           Ű   ˛˛˛˛˛˛˛     ŰŰ      ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰŰ۲          ۲°° ŰŰ   
        Ű   Ű          ŰŰŰŰ        ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ         Ű˛°  ˛Ű   
      ŰŰŰ    ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ           ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲        ۲°  ˛Ű   
    ŰŰŰ       ŰŰŰŰ   ŰŰ           ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ        ۲°  ˛ŰŰ   
   Ű۲۠       ۲    ˛Ű            ˛˛˛             ˛˛ŰŰŰŰ         Ű˛°  °˛Ű
   Ű˛°Ű        ۲    ˛˛                   ŰŰŰŰ                     Ű˛° °˛Ű             
  ۲° ŰŰ       °˛     ˛                   ŰŰŰŰ                     Ű˛°  °ŰŰ             
  ۲° ˛Ű        °     °                     ŰŰŰ    Ű              Ű۲°  °˛Ű             
  ۲° ˛ŰŰ                           Ű         ŰŰŰ°   ŰŰŰ         Ű۲°   °˛ŰŰ           
  ۲° °˛ŰŰ            °         ŰŰ            ħħŰħħ   °ŰŰŰ     ŰŰ۲°     °˛Ű           
  ۲°  °˛ŰŰ                ŰŰŰŰ°        ħħħħħħħħŰŰŰ°    °ŰŰŰŰŰŰ۲˛°      °˛Ű           
  ۲°   °˛ŰŰŰ      ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ        ħħħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰ    °°°°°°°°       °˛Ű           
  Ű۲°   °˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ°°°             ħħħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰ                 °˛ŰŰ           
   Ű۲°   °°°˛˛˛˛˛˛      ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħŰŰŰŰŰħħŰŰ                 °˛Ű           
    ۲°      °°°°   ŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħŰŰŰŰ              °˛Ű           
    ۲°           ŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħ˛˛˛˛ŰŰŰŰ            °˛Ű           
    ۲°          ŰŰŰ۲˛˛˛˛˛ħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ Űħħħħħħ˛˛˛˛˛ ŰŰŰ        °°˛ŰŰ           
  ŰŰ۲°       °ŰŰŰ۲˛˛˛ħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰħħħħħħħħ˛˛  ŰŰ      °˛˛ŰŰ           
 Ű۲°    ħħ˛˛°ŰŰŰŰ۲˛˛˛ħħħħħ°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ°ħħħħħħħ˛˛  ŰŰ    °˛ŰŰ             
     ħħŰŰħħ°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ħħħħħħ˛˛ħħ ŰŰ   °˛Ű               
Ű ˛˛ħħŰŰŰ۲°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħ˛˛˛˛˛˛˛ħħħħŰŰ   °Ű             
 ħ˛ħħŰŰ۲˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħ°ħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ħ˛˛˛˛˛˛˛ħħħŰŰ     Ü             
 ˛˛˛ŰŰ۲˛°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħ°ħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°˛˛˛˛˛˛˛ħħħħŰŰÜÜÜÜß             
 ˛˛˛ħħ˛˛˛°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ħ˛˛˛˛˛ħħħħħŰŰŰŰ                 
 ˛˛˛˛˛˛˛˛°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ħħħ˛˛˛ħħħħħħŰŰŰħ               
 ˛˛˛˛˛˛˛˛°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰħħħħħħħŰŰ°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ħħħħ˛˛ħħħħħħħŰŰŰŰŰ             
 ˛˛˛˛˛˛˛°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°ħħħħħ˛˛˛˛˛˛ŰŰ°°ħħħħ˛˛ħħħħħħŰŰŰŰŰħ             
ħ˛˛˛˛˛˛˛°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ°°ħħħħ˛˛ħħħħħħħŰŰŰŰŰ             
ħ˛˛˛˛˛˛˛°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ°°°ħħ˛˛˛˛ħħħħħħħŰŰŰħħħ           
ħ˛˛˛˛˛˛ħ°°°°ŰŰŰŰŰ    ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħ˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ°°°ħħ˛˛˛˛˛ħħħħħħħħħħħħħ         
 ħ˛˛˛˛˛˛ħ°°°°ŰŰŰŰ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ°°°°ħħħ˛˛ħħħħħħħħħħħħŰ۲۠        
  ħ˛˛˛˛ħħ°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ°°°°°ħħħħħ˛ħħħħħħħħŰ۲˛ŰŰŰ         
  ħħ˛˛ħħħ°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ°°°°°ħħħħħħ˛ħħħħħŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰ         
  ˛ħħ˛ħħħ°°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ°°°°°°ħħħħ˛ħ˛˛˛ħŰ۲˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ         
  ħħħ˛˛ħħħ°°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°°°ħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ         
   ħħħ˛˛ħħħ°°°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°°°°ħħħħħħħŰ۲˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ         
   ħħħħ˛ħħħ°°°°°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°°°°°ħħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ           
 ° ˛ħħħ˛˛ħħħ°°°°°°°°°°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ           
    ħħħħ˛ħħħ˛°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ           
 Ű   ħħħħħħħ˛˛˛°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ             
  °  ħħħħħħħħ˛˛˛°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħħŰŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲               
  Ű  ˛ħħħħħħħħ˛˛˛˛°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħħŰŰŰ۲˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ                 
  ŰŰ  ħħħħħħħħħ˛˛ħħħħħħ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħ˛ŰŰŰ۲˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ   ˛˛˛                 
   Ű   ħħħħħħħħħħŰŰŰŰħħħħħ°°°°°°°°°°°°ħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ                         
   Ű°  ħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ۲   ŰŰŰŰ Ű                   
    Ű°  ħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲   ŰŰŰ                       
    Ű°  ħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ     ŰŰ                         
    ŰŰ° ˛ħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲    °˛ŰŰ                           
     Ű°˛ħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ         °˛Ű             ŰŰŰ         
 Ű   Ű° ˛ħħħħħħħħħŰŰŰŰŰŰŰŰħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ          °˛ŰŰŰŰ      ŰŰŰŰŰŰ           
 Ű   ŰŰ° ħħħħħħħħħħħħŰŰŰŰħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰ۲˛            °˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛ŰŰ             
 ŰŰŰ  ŰŰ ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ۲                °°°˛˛˛˛˛˛˛°°˛Ű             
 Ű˛ŰŰŰ۲ ħħħħħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ۲                     °°°°°°° ˛ŰŰ             
 Ű˛°Ű۲° ˛ħħħħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ۲                               ˛ŰŰ               
 ŰŰ°      ˛ħħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛Ű۲        °°°°°°°°          °°°°°°˛ŰŰ               
  ۲°°    ˛˛ħħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛Ű        °°°˛˛˛˛˛˛˛˛°°°°°°°°°°˛˛˛˛˛ŰŰ                 
   Ű˛˛°     Űħħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ        °˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ                   
    Ű۲°°   ŰŰħħħħħ˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰ     °°°°˛ŰŰŰ       ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ                       
     Ű۲˛°° ˛Ű۲ħħħ˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ     °˛˛˛˛ŰŰ                                             
       ŰŰ۲   Ű۲ħħ˛˛˛˛ŰŰŰŰ۲     °°ŰŰŰŰŰ                                               
         ŰŰ۲  ŰŰħ˛˛ŰŰŰŰŰŰ      °°ŰŰŰ                                                   
           ŰŰ   ŰŰŰŰŰŰŰŰ       °ŰŰŰ                                                     
             Ű°  ŰŰŰ۲      °ŰŰŰ                                                       
               Ű  ˛        °˛Ű                                                           
               Ű˛           ˛Ű 
               Ű˛           °˛Ű   
              Ű۲            °˛ŰŰŰ                                             
            ŰŰ۲°             °˛˛ŰŰŰ                                           
           Ű۲˛°               °°˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ                                     
    ŰŰŰŰŰŰŰ۲°°                   °°˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ                           
  ŰŰ۲˛˛˛˛˛˛°                       °°°°°°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ     
 Ű۲˛°°°°°°°                              °°°°°°°°°°°°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ   
 Ű˛°°         SAMPLERRELEASEGROUP                     °°°°°°°°°°°°°°°°˛˛ŰŰ
 Ű˛                presents                                           °°˛Ű
 Ű°                                                                     °Ű
 Ű                                                                       Ű   
                   

       RLS NAME   : Radiance_-_Confusion_EP-(INFEXHS010)-WEB-2012-SRG
                                                                         
       RIP DATE   : MAY-09-2012                                                   
       ARTiST     : Radiance
       TITLE      : Confusion EP
       LABEL      : Infexious Hardstyle
       QUALITY    : CBR 320kbps / 44,1kHz / Joint Stereo
       SiZE       : 36,48 MB
       
       GENRE      : Hardstyle
       TRACKS     : 3
       SOURCE     : WEB
       URL        : http://www.hardstyle.com/

 Ű                                                                       Ű
 ŰŰ                                                                     ŰŰ
 ˛ŰŰ                                                                   Ű۲
 °˛ŰŰŰ         ŰŰ  ŰŰ   ŰŰ   ŰŰ  Ű Ű  ŰŰ                              Ű۲°
  °˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ ŰŰŰ° Ű°°Ű Ű°°Ű Ű°°ß Ű Ű Ű°°  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲°
   °°˛˛˛˛˛˛Ű °°Ű  ŰŰŰ° ŰŰŰŰ Ű    ŰŰ° °ŰŰ  ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛°
     °°°°°°Ű   Ű  Ű°°Ű Ű°°Ű °ŰŰß Ű°Ű ÜÜÜŰ Ű˛°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
          °ŰÜ  °  °  ° °  °  °°  ° ° °°°°Ü۲               
          °˛Ű                            ۲°
           °˛Ű   TRACKLiST              ۲°
            °Ű                          Ű°
            Ű                            Ű
           Ű˛                            ˛Ű
         ŰŰŰ°                            °ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
     ŰŰŰ۲˛˛                              ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ
   ŰŰ۲˛˛°°°                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°˛˛ŰŰŰŰ
  Ű۲˛°°°                                                             °°˛˛˛ŰŰ
  ۲°°                                                                  °°°˛Ű
  Ű°   TRACKNAME  :                                                 TiME:  °Ű
 
   01. Confusion                                                    05:28
   02. In The System                                                04:46
   03. Primal Fear                                                  05:40
           
  Ű                                                                         Ű
  Ű                                                                         Ű
  ŰŰ                                                                       ŰŰ
  ˛ŰŰŰ                                                                   ŰŰ۲
  °˛˛ŰŰŰŰ                                                             ŰŰŰ۲°
   °°˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ         ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛°
     °°°°˛˛˛˛˛˛˛Ű         Ű˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛°°°°
         °°°°°°Ű°         °Ű°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
              ŰŰ           ŰŰ
             Ű˛    Info     ˛Ű
      ŰŰŰŰŰŰŰŰ               ŰŰŰŰŰŰŰŰ
    ŰŰ۲˛˛˛˛˛˛               ˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ
   Ű۲˛°°°°°°°               °°°°°°°˛˛ŰŰ
  ۲˛°°                             °°˛˛Ű
  Ű°°                                 °°Ű
  Ű          Like? Fuckin buy!          Ű
  Ű                                     Ű
  ˛ŰŰ                                 Ű۲
  °˛ŰŰŰ                             ŰŰ۲°
   °˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛°
    °°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛°°
      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Offline Rotide

  • Soldier
  • *
  • Posts: 2
Re: Radiance_-_Confusion_EP-(INFEXHS010)-WEB-2012-SRG
« Reply #1 on: June 15, 2013, 01:50:53 PM »
Let's see ;) THX